Buyer Personas

การเข้าใจลูกค้าถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ของการตลาดไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหน สิ่งที่เป็นความท้าทายของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดอยู่เสมอคือการพยายามถอดรหัสให้ได้ว่าลูกค้าของเราคิดอะไร ต้องการอะไร เพื่อจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาต่อยอดในทางธุรกิจได้

หนังสือ Buyer Personas: How to Gain Insight into your Customer’s Expectations, Align your Marketing Strategies, and Win More Business เป็นหนังสือที่อธิบายเจาะลึกเรื่องของการทำ Persona ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดยุคปัจจุบันใช้กันเพื่ออธิบายลูกค้าของตัวเอง หนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยการทำความเข้าใจว่าทำไมเราต้องวิเคราะห์ Persona รวมทั้งจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เรามักเรียกว่า Insight มาใช้ทำงานกัน

Contents that shouldn’t be missed

  • เรื่องราวพื้นฐานที่นักการตลาดต้องรู้เกี่ยวกับ Persona
  • ประโยชน์ของการทำ Persona
  • วิธีการเข้าถึง เลือกกลุ่มเป้าหมายมาเป็น Persona
  • วิธีการตั้งคำถามและหาคำตอบที่เป็นประโยชน์จาก Persona

The Goods

  • เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่อง Persona ได้ค่อนข้างละเอียด
  • มีไกด์ไลน์เรื่องการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย การตั้งคำถาม ซึ่งนำไปใช้ได้จริง

Who Should Read This

  • คนทำ Market Research
  • นักการตลาดทั้งหลาย
  • คนที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ Asia Books 

the author

A digital marketer who has passion in social media and content marketing. He's now working with more than 30 brands in Thai Market. He's also a producer & host in a TV Program - focusing on digital trends and technology. In addition, he is also a marketing & technology blogger.