The Heart of Change

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนขยาด โดยเฉพาะกับองค์กรต่างๆ และนั่นนำมาซึ่งความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนจะทำให้องค์กรไม่พัฒนา ไม่ปรับตัว และล้มเหลวในท้ายที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ “การเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจำนวนมากพยายามพลักดันให้องค์กรมีขึ้นเพื่อความอยู่รอด แต่การจะทำให้ทุกคนในองค์กรยอมเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แถมถ้าดำเนินการไม่ดีแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กรเสียอีก John Kotter ได้ศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแล้วสรุปหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ผู้นำหรือผู้บริหารต่างๆ จะได้ศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์กับองค์กรของตัวเองเมื่อถึงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

Contents that shouldn’t be missed

  • 8 ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • หลักในการ “จัดการ” ของแต่ละขั้นตอนพร้อมตัวอย่างของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในองค์กรประเภทต่างๆ

The Goods

  • ตัวแนวคิด 8 ขั้นตอนนั้นทำให้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัด นำไปปรับใช้ได้จริง
  • ตัวอย่างหลากหลาย นำไปใช้เป็นอ้างอิงหรือประยุกต์ได้ดี

Who Should Read This

  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่รู้สึกว่า องค์กรหรือทีมต้องการความเปลี่ยนแปลง
the author

A digital marketer who has passion in social media and content marketing. He's now working with more than 30 brands in Thai Market. He's also a producer & host in a TV Program - focusing on digital trends and technology. In addition, he is also a marketing & technology blogger.