No one understand you and what to do about it

No one understand you and what to do about it

เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การสื่อสารจึงเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อ และการทำงาน แต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าการสื่อสารที่ผิดพลาด ทั้งจากผู้ส่งสาร และผู้รับสาร กลับเป็นเรื่องที่เราเจอแทบจะเป็นปกติในการทำงานทุกองค์กร ซึ่งนอกจากจะเสียเวลา เสียงานแล้ว ยังทำให้หงุดหงิดสงสัยว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจเรา ทั้งๆที่เราก็สื่อสารออกจะชัดเจนขนาดนี้

Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital Age

Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital Age

กระบวนการสื่อสารต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรหลังจากที่เราเข้าสู่ยุคสมัยของอินเตอร์เนตและการเกิดของ Google และ Facebook ซึ่งนั่นทำให้วิธีการเดิมๆ ที่นักสื่อสารต่างๆ คุ้นเคยเริ่มใช้ไม่ได้ผล เช่นเดียวกับที่ผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนจนทำให้บรรดานักการตลาดต่างๆ ต้องมาหยุดและทบทวนว่าจะต้องทำอย่างไรถึงสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

The Three-Minute Coach

The Three-Minute Coach

ตอนนี้กระแสการโค้ชกำลังมาแรง ทั้งการโค้ชสำหรับผู้บริหาร หรือโค้ชองค์กร ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองถึงโค้ชอาชีพที่มีผ่านหลักสูตรการโค้ชมาจริงจัง แต่ถ้ามองการใช้งานจริงในองค์กรแล้ว คนที่จะโค้ชได้ดีที่สุดคือหัวหน้างาน เพราะรู้จักเนื้องาน เป้าหมาย และทีมของตัวเองดีที่สุด แต่ปัญหาคือไม่รู้จะโค้ชทีมยังไง ในโลกของการทำงานที่ทุกคนยุ่ง ไม่มีเวลากันหมด