Create or Hate

Create or Hate

จากที่ผมสังเกต คนที่ประสบความสำเร็จจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั่ว ๆ ไป นั่นคือ คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่ create หรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ มากกว่า consume หรือเป็นคนเสพ การที่จะก้าวข้ามไปสู่โลกของผู้สร้าง หรือ creator ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน คนส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคทั้งเสียงจากคนรอบตัว และเสียงในหัวของตัวเองที่คอยรั้งเราอยู่ ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกัน หนังสือสั้น ๆ เล่มนี้อาจช่วยคุณได้!