How to Sell Yourself

How to Sell Yourself

พูดถึงหนังสือเกี่ยวกับการขาย คนมักนึกว่าเป็นหนังสือสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายเท่านั้น ถ้าทำงานอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ต้องเจอลูกค้า ไม่ต้องขายก็ไม่จำเป็นต้องอ่าน ซึ่งความจริงคือ ทุกคนไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไร จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ต้องขายตัวเองอยู่ตลอด ไม่ว่าจะขายความน่าเชื่อถือ ความรู้ ภาพลักษณ์ แต่เราจะขายตัวเองได้อย่างไรให้มั่นใจ หนังสือเล่มนี้อาจช่วยคุณได้